مقایسه چهار روش آرام بخش وریدی در عمل جراحی کاتاراکت

مقایسه چهار روش آرام بخش وریدی در عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی حسی موضعی از نظر رضایتمندی بیمار و جراح و عوراض